هەواڵنامە
xanw baqsty 3 sal
ژماره‌ی بینین‌ : 1827
کۆدی ڕیکلام : 6641
ناوی فرٶشەر :
sarkawt
نرخی فرۆشتن : 11 دةفتةر و 70 وةرةقة  
لە پارێزگای: سلێمانی  › ناوەند
لە بەشی : خانوو- شوقە  › خانوو بۆ فڕۆشتن   
بەرواری دانان : 22/10/2012
تێبینی :  

رِوبةرى 180 م دووجاية يةك قات

(153) م بيناية ، رووة و قيبلةية

لة شويَنيَكى بةرزى برؤزةكةية

 مةتبةخ و هؤلَ و دوو نوستن و مشتةمةلات و كةراج و باخ

هةيكةلى تةواو بووة

40%ى برِؤزةكة تةواو بووة ، لة ماوةى دووسالَى تر تةواو دةبيَت

نرخى ئةم خانووة 11 دةفتةر و 70 وةرةقةية

بةم شيَوةية :

برِى 220 وةرةقة بؤ كرِينى فؤرِم لة دةستى دوو

برِى 950 وةرةقة بةقيستى 3 سالَ دةدريَت بة كؤمبانيا

ئةم برِؤزةية دةكةويَتة تةنيشت خةستةخانةى شؤرِش

ڕیکلامەکانی تری فرۆشەر

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣