هەواڵنامە
زوري نوستن بو منال
ژماره‌ی بینین‌ : 5079
کۆدی ڕیکلام : 32180
ناوی فرٶشەر :
مازن نامق رفيق
نرخی فرۆشتن : 1100 $  
لە پارێزگای: کەرکوک  › ناوەند
لە بەشی : کەلوپەلی ناوماڵ  › ژوری نوستن   
بەرواری دانان : 31/05/2013
تێبینی :  

بـۆ زانــیـاری دەربــارەی دابــەزانـدنــی ڕیـکـلامـەکــــان پــەیـوەنــدی بـــەم ژمــــارە مـــۆبـــایـــلانـــەوە بـــکـــــــەن ،، ٠٧٥٠١٥٣٨٨٢٧ یـــان ٠٧٧٠١٩١١٨٥٣